صادق قطب‌زاده از نگاه کارتونیست‌ها

نشریه حاجی بابا شماره ۱۸۰ - خرداد ۱۳۵۸

نشریه حاجی‌ بابا شماره ۱۷۷ - اردیبهشت ۱۳۵۸

نشریه فانوس - ۴ مهر ۱۳۵۸

کارتون‌های نشریه آهنگر از صادق قطب‌زاده